تریبون کسب و کار های امروز ، فناوری های فردا
یکشنبه - ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
    English  | فارسی

 

         
رئيس هيئت مديره شرکت آبان: با بهترين‌هاي دنيا همکاريم
شرکت آبان بهصورت تخصصی روی سیستمهای امنیت ذخیرهسازی و آرشیو اطلاعات کار میکند و اکنون بهیک هولدینگ تبدیل شده است که چند زیر مجموعه داردکه هر کدام به صورت تخصصی خدمات مختلفی در حوزه امنیت یا مشاوره انجام میدهندرضا صاحبزمانی» متولد سال 1354 است و تقریبا از دوران دبیرستان شوق فراگیری کامپیوتر بهويژه برنامهنویسی را در ذهن داشته است. همين اشتیاق به حوزه کامپیوتر و پیشرفت در آن او را به دانشگاه شريف كشاند و تادکترای مدیریت اجرایی در دانشگاه تهران پيش برد. پيشينه كاري صاحب زمانی به سال 1370 برمیگردد و بيشترين حوزههایی که در آن کار كرده نرمافزار معماری، مشاوره مدیریت و مشاوره امنیت بوده است.
بیشتر بخوانید..